Skoopi Distriktskonferens

Med jämna mellanrum har vi en träff bland alla ASF:are och de regionala Skoopi-föreningarna. Den 8:e juni kör vi igen, och Skoopi Halland är utsedda att leda mötet.
Vi träffas via Teams och pratar lite om utvecklingen regionalt, lokalt och i landet i stort. Den här gången har vi tänkt att presentera våra företag i Halland, och sedan kan de olika regionföreningarna prata lite om vad som händer i deras landsända.
Vi kommer att ha en inbjuden gäst för att tala lite i ett aktuellt ämne. På grund av orsaker blir det inte Janne Forslund från Skoopi som tidigare angivits, utan en helt annan person.
Det viktigaste är att vi möts öga mot öga, och får en känsla av att vi jobbar tillsammans för en gemensam sak.
Väl mött!
PS
Här är en preliminär dagordning
1. Mötets öppnande
2. Dagordning
3. Presentationsrunda
4. Rapport från distrikten: vad är aktuellt för er just nu, vad är bra/mindre bra
5. Extern gäst som talar lite i ett aktuellt ämne.
6. Fri programpunkt – här talar vi om vad vi vill. Kanske om Kommunikationen med Arbetsförmedlingen – och hur den funkar?
7. Nästa möte

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGIxNWViNDItYTllNi00OWU2LWI5MDUtNmUxZTA0MDBmYzUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2262b263e5-3f89-48c4-8f89-37a1c15e26bc%22%2c%22Oid%22%3a%22830a1f3d-fa0d-49a9-889c-b381959360f4%22%7d