Sju kooperativa principer

SKOOPI verkar för att främja de kooperativa principerna i företagande, för en långsiktigt hållbar utveckling socialt, ekonomiskt och miljömässigt, även om alla arbetsintegrerande sociala företag inte är kooperativa.

Associationsformerna kan variera, men principerna för en hållbar utveckling är viktiga för alla våra medlemsföretag.

Internationella Kooperativa alliansens förklaring av den kooperativa identiteten:

Kooperativa föreningar bygger på värderingarna självhjälp, personligt ansvar, demokrati, jämlikhet, rättvisa och solidaritet. Liksom grundarna tror medlemmar i kooperativa föreningar på etiska värden som hederlighet, öppenhet, socialt ansvar och omsorg om andra.

Under Sociala Företagsmässan 2012 producerade Kooperativet Karriär-Kraft sju filmer om var och en av dessa principer. Projektet delfinansierades inom ramen för Kooperationens år 2012 med medel från Tillväxtverket.

1. Frivilligt och öppet medlemskap

Kooperativa föreningar är frivilliga organisationer, öppna för alla som kan använda deras tjänster och ta på sig medlemskapets ansvar – utan diskriminering avseende kön, social ställning, ras, eller religiös övertygelse.

2. Demokratisk medlemskontroll

Kooperativa föreningar är demokratiska organisationer som styrs av medlemmarna, vilka aktivt deltar i fastställande av mål och riktlinjer och i beslutsfattande. Förtroendevalda män och kvinnor är ansvariga inför medlemmarna. Medlemmar i primärkooperativ har lika rösträtt ( en medlem, en röst ). Kooperativa föreningar på andra nivåer organiseras också på ett demokratiskt sätt.

3. Medlemmarnas ekonomiska deltagande

Medlemmarna bidrar på ett rättvist sätt till den kooperativa föreningens kapital och utövar det i demokratisk ordning. Åtminstone en del av detta kapital är vanligtvis den kooperativa föreningens egendom. Räntan på det insatskapital som utgör villkor för medlemskapet är begränsad, om ränta överhuvudtaget utgår. Medlemmarna kan avsätta överskottet till följande ändamål:

  • Utveckla den kooperativa föreningen – om möjligt genom att reservera medel, vilka åtminstone till en del skall vara bundna.
  • Ge medlemmarna förmåner i förhållande till deras nyttjande av den kooperativa föreningen.
  • Stödja andra aktiviteter som godkänts av medlemmarna

4. Självständighet och oberoende

Kooperativa föreningar är fristående organisationer för självhjälp som styrs av medlemmarna. Om de ingår avtal med andra organisationer, inklusive regeringar, eller skaffar externt kapital sker detta på villkor som säkerställer demokratisk medlemskontroll och som vidmakthåller den kooperativa självständigheten.

5. Utbildning, praktik och information

Kooperativa föreningar erbjuder utbildning och praktik till sina medlemmar, förtroendevalda, chefer och anställda så att de effektivt kan bidra till utvecklingen av sina kooperativa föreningar. De informerar allmänheten – särskilt unga och opinionsbildare om den kooperativa föreningens särart och fördelar.

6. Samarbete mellan kooperativa föreningar

Kooperativa föreningar tjänar sina medlemmar mest effektivt och stärker den kooperativa rörelsen genom att samarbeta på lokal, nationell samt regional och internationell nivå.

7. Samhällshänsyn

Kooperativa föreningar arbetar för en hållbar utveckling av sina lokalsamhällen enligt riktlinjer som godtagits av medlemmarna.

Kooperationens år 2012 folder