Våra stadgar

Stadgar för SKOOPI – SOCIALA ARBETSKOOPERATIVENS INTRESSEORGANISATION
antagna vid årsmötet den 19 april 2005. Ändring vid kongressen 18 april 2007 i §§ 1 och 2 ändring i vid kongressen 22 april 2008 §§ 4, 8 och 11 ändring vid kongressen 20 april 2010 i §§ 4 och 11.
Reviderade vid extra kongress 30 september 2013.

§ 1 SKOOPI
Organisationens namn är SKOOPI, de Arbetsintegrerande Sociala företagens
Intresseorganisation, ideell förening.
SKOOPI är en religiöst och politiskt obunden intresseorganisation för arbetsintegrerande
sociala företag i Sverige, som oavsett associationsform, uppfyller de grundläggande kraven.
(se §4 Medlemskap).
SKOOPI verkar för att främja de kooperativa principerna i företagande, för en långsiktigt
hållbar utveckling socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

§ 2 Organisationens säte
SKOOPI har sitt säte i Stockholm.

§3 Ändamål
SKOOPI ska samla de arbetsintegrerande sociala företagen och vara en kraft i samhället
genom att
– verka för att fler av dessa företag startas och utvecklas i Sverige
– vara en kunskapsresurs för medlemmar såväl som för myndigheter, organisationer
och näringsliv
– opinionsbilda så att dessa företag ses som möjlighet att lösa behovet av arbete och
social gemenskap för personer med arbetshinder och samhällets behov av varor och
tjänster
– vara remissinstans för utredningar och förslag kring arbetsintegrerande sociala
företag och dess förutsättningar
– verka för nationella och internationella samarbeten

§ 4 Medlemskap
Medlemskap i SKOOPI kan ges till
1. Arbetsintegrerande sociala företag som bedriver näringsverksamhet och uppfyller
följande kriterier:
– har som övergripande ändamål att integrera människor som har svårigheter att få,
och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle,
– som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl
dokumenterat sätt
– som i huvudsak återinvesterar sina vinster i de egna eller liknande verksamheter
– som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet
2
Ansökan om medlemskap sker skriftligen till SKOOPIs styrelse, tillsammans med antagna
stadgar samt en redogörelse över verksamheten, medarbetarnas delaktighet och
ansvarstagande i företaget.
2. Stödmedlem som kan vara enskild eller juridisk person – företag eller organisation.
3. Regional organisation i SKOOPI som är godkänd av styrelsen. (Se §13)
Anslutning till SKOOPI sker till nationell nivå genom att medlem erlägger fastställd
medlemsavgift.
Medlem måste följa organisationens stadgar och betala medlemsavgift för att kunna delta i
verksamheten.
För att bli förtroendevald i SKOOPI måste man vara eller bli medlem innan valet. Antingen
som personlig stödmedlem eller genom ansluten organisation/företag.

§ 5 Medlemsavgift
SKOOPI nationellt tar in medlemsavgift per medlem och år. Avgiftens storlek och upplägg
fastställs på årsstämman.
SKOOPI regionala organisationer har rätt att ta ut avgifter av medlemmar för att finansiera
sin verksamhet.

§ 6 Utträde
Medlem kan skriftligen till styrelsen säga upp sitt medlemskap, senast den 1 november.
Annars gäller medlemskapet ytterligare ett år och fastställd avgift måste erläggas.

§ 7 Uteslutning
Medlem som bryter mot organisationens stadgar och/eller beslut, som uppenbarligen skadar
eller motarbetar SKOOPIs intressen, kan uteslutas av SKOOPIs styrelse.
Utesluten medlem mister omedelbart sin rätt att delta i SKOOPIs verksamheter på både
nationell och regional nivå. Medlem som uteslutits kan ej på nytt bli medlem förrän styrelsen
upphävt beslut om uteslutning.
Regional organisation inom SKOOPI som uteslutits mister rätten att behålla organisationens
namn.

§ 8 Rösträtt
En medlem – en röst. Medlems rösträtt kan endast utövas av medlem som erlagt medlemsavgift för närmast föregående år. För ny medlem kan endast rösträtt utövas om medlemsavgift är erlagd före beslutstillfället.
Röstning genom fullmakt är tillåten, dock ej för styrelsen.
Stödmedlem har inte rösträtt i SKOOPIs beslutande organ, förutom styrelseledamöter och andra förtroendevalda som är stödmedlemmar.

§ 9 Styrelsen
Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltning, samt för föreningens
bokföring och löpande skötsel.
Styrelseledamöterna väljs på två år av ordinarie årsstämma genom att halva styrelsen väljs
ett år och andra halvan året därpå.
Styrelsen består av minst fem och högst sju ledamöter samt minst en och högst tre
suppleanter.
Minst hälften av ledamöterna och suppleanterna ska bestå av representanter från
medlemsföretagen. Ordförande och styrelse i övrigt kan bestå av externa personer utanför
medlemsföretagen, som dock ska vara eller bli stödmedlemmar.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid jämnt
röstetal har ordförande utslagsröst.
Styrelsen har ansvar för kontakt med SKOOPIs regionala organisationer, och vice versa.
Styrelsen ska lämna sin årsredovisning till revisorerna senast fyra veckor före årsstämman.
Styrelsen får adjungera de personer man önskar till sina möten.

§ 10 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av styrelsen, eller av den eller de som styrelsen utser därtill.

§ 11 Revisorer
En ordinarie revisor och en suppleant för en mandatperiod på ett år, väljs av årsstämman.
Liksom en extern godkänd eller auktoriserad revisor.

§ 12 Valberedning
Valberedningen är beredande organ för de val som förrättas av årsstämman på både
nationell och regional nivå.
Valberedningen väljs av årsstämman och består av sammankallande, och minst två och max
fyra ledamöter för ett år. Valberedningen ska hålla sig a’jour med styrelsens arbete och
närvaro under året.
Styrelsen presenterar förslag till valberedning senast den 15 mars för beslut på stämman.

§ 13 Regionindelning
SKOOPIs medlemsföretag kan inom ett visst geografiskt område, bilda en regional
organisation för att främja SKOOPIs ändamål och för att stärka möjligheterna till utbildning,
nätverkande och gemensamma ansökningar för medel till affärs- och kompetensutveckling
inom medlemsföretagen.
SKOOPI regionala organisation kan inte bildas utan godkännande av styrelsen nationellt.
Förslag till namn på regionen och stadgar som följer SKOOPIs stadgar ska lämnas in
tillsammans med ansökan om bildande och en beskrivning av den process som föregått
ansökan.
Ansökan ska dessutom innehålla
– geografiskt område
– särskilda regionala målsättningar för organisationen
– preliminär budget och verksamhetsplan
Regional organisation som inte arbetar i enlighet med SKOOPIs stadgar och andra
styrdokument kan upplösas av årsstämma/ extra årsstämma. Regional organisation kan även bli upplöst på egen begäran hos SKOOPIs styrelse. Eventuella tillgångar tillfaller därmed SKOOPI.

§ 14 Motioner
Motionsrätt till årsstämman har medlemmar, stödmedlemmar och regionala organisationer
av SKOOPI. Motioner skickas skriftligen till styrelsen senast den 15 februari.

§ 15 Årsstämma
Organisationens högsta beslutande organ är årsstämman som beslutar om stadgar och
fastställer verksamhetsplan.
Årsstämman sammanträder före april månads utgång varje år.
Kallelse till årsstämma och tillhörande handlingar (årsredovisning, verksamhetsplan med
tillhörande budget, valberedningens förslag), skall vara medlemmarna tillhanda senast fyra
veckor innan stämman.
Representationsrätt vid årsstämman har styrelsen och varje medlem med ett ombud var,
med rösträtt. Stödmedlem och andra närvarande som årsstämman adjungerat, har
yttranderätt men ej förslagsrätt, förutom stödmedlemmar med förtroendeuppdrag.
Ledamot och suppleant i styrelsen har ej rösträtt ifråga om ansvarsfrihet eller vid val av
revisorer.
Vid ordinarie årsstämma ska följande ärenden behandlas:
1. Årsstämman öppnas.
2. Val av ordförande, sekreterare och justerare/rösträknare för stämman
3. Godkännande av kallelse
4. Fastställande av föredragningslista och arbetsordning för stämman
5. Fastställande av röstlängd
6. Styrelsens årsredovisning/verksamhetsberättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Beslut om medlemsavgifter för kommande verksamhetsår
10. Information från styrelsen angående budget
11. Beslut angående verksamhetsplan
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter
13. Val av ordförande
14. Val av ledamöter
15. Val av suppleanter
16. Val av revisorer
17. Val av valberedning
18. Fastställande av arvode för förtroendevalda
19. Förslag från styrelsen
20. Motioner
21. Stämmans avslutande

§ 16 Extra årsstämma
Extra årsstämma skall hållas då styrelsen eller årsstämman, eller minst 10 procent av
medlemmarna så begär. Extra årsstämma kan endast fatta beslut i de ärenden som angivits i
kallelsen.
Kallelse ska sändas till medlemmarna senast två veckor före angivet datum för stämman.

Allmänna bestämmelser

§ 17 Verksamhetsår
Verksamhetsåret är den 1 januari-31 december.

§ 18 Jäv
Den som är jävig i ett ärende i styrelsens arbete eller som annan förtroendevald, får inte
delta eller närvara vid handläggning av ärendet.
En förtroendevald eller tjänsteman, är jävig om
– saken angår personen själv eller någon till personen närstående, och om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för personen själv eller närstående
– om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till personens opartiskhet i ärendet.
Uppstår skilda meningar om jäv föreligger, skall omröstning ske i frågan. Den beslutet berör, får ej delta i beslutet.

§ 19 Tolkningsföreträde
Vid tolkningstvist av dessa stadgar, äger styrelsen tolkningsföreträde.

§ 20 Ändringar av stadgar
För ändring av organisationens stadgar krävs beslut av ordinarie eller extra årsstämma med
minst två tredjedelar av antalet avgivna röster.

§ 21 Upplösning
Vid SKOOPIs upplösning skall organisationens tillgångar tillfalla ändamål som årsstämman
beslutar. Föreningens arkiv ska tillfalla Kooperativa Förbundets bibliotek eller
föreningsarkivet.

§ 22 Personal och kansli
Styrelsen anställer personal och beslutar om arbetsordning för kansliet. Anställd personal kan inte samtidigt vara förtroendevald på förbundsnivå.