ASF

Det finns många olika former och variationer av arbetsintegrerande sociala företag. Tillsammans med företrädare för företagen, rådgivare och andra myndigheter har Tillväxtverket tagit fram följande kriterier som definierar ett arbetsintegrerande socialt företag:

Arbetsintegrerande sociala företag är företag som driver näringsverksamhet (producerar och säljer varor och/eller tjänster):

  • Med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle
  • Som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt
  • Som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade verksamheter
  • Som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet

Det finns ännu inte något regelverk fastslaget i en förordning eller liknande dokument. Regeringen fattade dock beslut om en Handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag 2010-04-22.

Du kan läsa mer på www.sofisam.se.